Tượng công giáo Chúa thương xót 15
Tượng công giáo Chúa thương xót 15Chúa thương xót tượng công giáo 15

Tượng gỗ Chúa thương xót – 15

Danh mục: